Welkom op de site van Baltussen Praktijk

 

Baltussen Praktijk voor orthopedagogiek en psychologie is gevestigd in Medisch Centrum ‘De Eltense Hof’, Eltensestraat 3 te Duiven.
Baltussen Praktijk voor orthopedagogiek en psychologie is een kleine laagdrempelige praktijk in Duiven voor kinderen van 0 tot 12 jaar, jeugdigen en (jong-) volwassenen. Je kunt hier terecht voor diagnostiek en kortdurende behandeling die valt onder de Basis Generalistische GGZ. Daarnaast kunt u als ouder terecht voor opvoedingsvragen en ondersteuning in de omgang met uw kind.

Baltussen Praktijk is een praktijk met een persoonlijke aanpak. Uitgangspunt is een goede samenwerking. Goed overleg is van belang om tot een duidelijke aanpak te komen. De praktijk staat voor kwaliteit en maatwerk, waarbij het kind / de jongere centraal staat. Ouder(s)/verzorger(s) en school worden hierbij betrokken.

De hulp is gericht op het zoveel mogelijk normaliseren van het gedrag en de leefsituatie waarbij het belangrijk is dat ouders de regie kunnen behouden. Het doel is om eenieder zover te begeleiden dat ze op eigen kracht verder kunnen.

Het motto van de praktijk is: Weer/ Meer in balans zijn

 

Op eigen initiatief of in overleg met de (S)POH-er Jeugd, huisarts, GGD arts, kinderarts of school kunt u zich aanmelden. Baltussen Praktijk onderhoudt samenwerkingscontacten met o.a. verschillende huisartsen in de regio, gemeenteconsulenten, speltherapiepraktijken, psychomotorische therapie, praktijk voor gezinsbegeleiding en diverse scholen in de regio.

Baltussen Praktijk heeft een wachttijd van 1 tot 2 weken. De wachttijd tussen intake en behandeling (inclusief diagnostiek): 2-3 weken. Deze wachttijden zijn behoudens vakanties.

Mijn Doelgroep

Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar, waarbij sprake is van problemen in de thuissituatie of op school, kunnen bij ons terecht.  Er kan een vermoeden zijn van ontwikkelingsproblematiek, bijvoorbeeld voedings-en eetstoornissen, stoornissen in de zindelijkheid, slaap-waakstoornissen, een taalstoornis, autismespectrumstoornis, ADHD, trauma-en stressor-gerelateerde stoornissen (hechtingsstoornis, PTSS) en/of opvoedingsproblemen.

Volwassenen kunnen onder meer terecht als er sprake is van depressie, burn out, PTSS trauma – en stressor- gerelateerde klachten, ADHD, ASS.

Werkwijze

Bij aanmelding wordt je / u uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt gekeken wat de problemen zijn, wat er goed gaat en wat de hulpvraag is. Aan het einde van de intake krijg je een advies of een behandeling kan starten of dat verder onderzoek nodig is.

Mocht verder onderzoek nodig zijn dan gaat dat in overleg. Na het onderzoek kan er gestart worden met de begeleiding / behandeling. In sommige situaties wordt in overleg het hele gezin uitgenodigd. Na enkele sessies zal een tussenevaluatie plaatsvinden. Aan het einde van de begeleiding/ behandeling volgt een eindevaluatie.
Indien wij je niet kunnen helpen dan wordt met je meegedacht over waar je wel terecht zou kunnen.

De aanmeldende ouder krijgt bij aanvang een brief mee waarin de andere ouder kan aangeven hoe hij of zij geïnformeerd wil worden en/of hij of zij toestemming geeft voor hulp.

Er wordt gewerkt volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor meer informatie klik hier.
Indien van toepassing wordt gebruik gemaakt van de verwijsindex risico jongeren VIR. Dit geldt voor jongeren tot 23 jaar.

Je kunt bij Baltussen Praktijk terecht voor observatie, onderzoek en behandeling van uw kind en uw gezin. Onderzoek wordt verricht naar de mogelijke problemen van het kind/ de jongere, maar er wordt eveneens gekeken naar zijn/ haar sterke aspecten. Een intelligentieonderzoek of neuropsychologisch onderzoek wordt afgenomen indien dit nodig is voor de hulpvraag.

Advisering aan scholen

Indien ouders hulp hebben ingeroepen voor leerproblematiek of voor gedragsproblemen die zich ook in de schoolsituatie voordoen, dan wordt – op verzoek van de ouders – overlegd met de betrokken leerkrachten/ intern begeleiders. Hierdoor kan de aanpak van het kind in de thuissituatie en de schoolsituatie op elkaar afgestemd worden.

Zowel basisscholen als scholen voor voortgezet onderwijs kunnen ons na overleg met ouders inschakelen voor:

  • Het uitvoeren van een individueel psychodiagnostisch onderzoek bij een leerling (cognitief, didactisch, sociaal emotioneel)
  • Het observeren van leerlingen met gedrags- of werkhoudingproblemen en het geven van consultatie hierover.

Honorering vindt plaats conform onze reguliere tarieven.

Psychologisch onderzoek

Z

Onderzoek naar intellectuele capaciteiten

Z

Onderzoek naar sociaal- emotioneel functioneren en persoonlijkheidsontwikkeling

Z

Onderzoek naar opvoedingssituatie

Z

Onderzoek naar schoolproblemen

Z

Onderzoek naar DSM gerelateerde problematiek ( bijv. Autisme/ADHD/ angst en stemming)

Observatie

Z

In de opvoedsituatie

Z

Tijdens spel

Z

In de schoolsituatie

Z

In de gezinssituatie

Behandeling

 

De behandeling is oplossingsgericht en kan bestaan uit:

  • Individuele contacten met het kind of de jongere
  • Ouderbegeleiding
  • Gesprekken met het kind/jongere en ouders samen
  • Video- interactie begeleiding
  • Gezinsgerichte behandeling
  • Advisering aan school
  • EMDR (toepasbaar bij uiteenlopende traumatische ervaringen, faalangst, pestervaringen, negatieve ziekenhuiservaring, rouwverwerking en scheidingsangst)
  • Kortdurende (cognitieve) therapie