Aanmelding

Aanmelding kan plaatsvinden nadat u telefonisch of e-mail- contact heeft gehad met Baltussen Praktijk. In dit contact zal aangeven worden hoe de verdere procedure is. Indien u geen gehoor krijgt, dan zijn wij in gesprek met een cliënt en kunt u uw bericht inspreken op de voicemail. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Mijn streven is om binnen 48 uur na ontvangst van het bericht contact met u op te nemen (uitgezonderd in het weekend en tijdens de vakantie).

Indien u vragen hebt, kunt u mij het beste een mail sturen naar:  info@baltussenpraktijk.nl

Cliëntinformatie

 

 • Bij onderzoek of behandeling van kinderen jonger dan 16 jaar is altijd schriftelijke toestemming nodig van beide ouders in geval van echtscheiding.
  Daarnaast willen wij graag weten hoe de andere ouder geïnformeerd dient te worden..
 • De duur van de gesprekken (consulten) is 45 minuten, tenzij anders is afgesproken.
 • Indien de cliënt te laat komt, wordt de duur van het gesprek bekort met de betreffende hoeveelheid tijd.
 • Bij afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.
  Een afspraak kan niet per mail worden afgezegd. Bij het annuleren van een afspraak op maandag dient de afmelding uiterlijk op de vrijdag ervoor vόόr 17 uur gedaan te worden.
 • De orthopedagoog / psycholoog is gehouden aan de voor haar geldende beroepscode en vallen beide onder het tuchtrecht.
 • De orthopedagoog / psycholoog houdt een dossier bij van de behandeling.
 • De cliënt heeft recht op inzage in het dossier. Hiervoor dient een afspraak gemaakt te worden. Aan deze afspraken zijn kosten verbonden.
  U kunt tegen een onkostenvergoeding een kopie van het dossier krijgen.
 • Overleg met derden – bijvoorbeeld school of andere instanties – vindt alleen plaats na overleg met de cliënt.
  Aan dit overleg zijn kosten verbonden en vallen, indien onderdeel uitmakende van het behandelplan, onder de vergoede zorg.
 • Overleg met de huisarts kan plaatsvinden, tenzij de cliënt daartegen bezwaar maakt.
 • Inzage in het dossier van de cliënt door derden, kan alleen na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de cliënt.
 • Het opvragen van informatie geschiedt alleen in overleg met de cliënt en na schriftelijke toestemming van de cliënt.
 • Na afsluiting van de begeleiding wordt de huisarts / verwijzer hier schriftelijk over ingelicht. Zonodig ontvangt de huisarts / verwijzer tussentijds schriftelijk bericht. Mocht u hiertegen bezwaar hebben dan kunt u dit aangeven in het eerste gesprek.
 • De cliënt behoudt te allen tijde het recht op een ‘second opinion’.

Privacy Policy

Iedere ingeschreven cliënt heeft een eigen dossier. Dit bestaat uit een digitaal en een papieren dossier. Het digitale dossier bestaat uit gegevens die opgenomen zijn in Vecozo, een administratieprogramma voor een zorgaanbieder in de eerste lijn. Vanuit dit programma kan elektronisch worden gedeclareerd. Het digitale dossier is alleen toegankelijk voor de behandelaar. De cliënt heeft recht op inzage in het dossier waarvoor een afspraak gemaakt kan worden. De zorgaanbieder heeft een geheimhoudingsplicht. Dit wil zeggen dat alleen informatie doorgestuurd mag worden met toestemming van de cliënt. Na afsluiting van de behandeling wordt de verwijzer schriftelijk op de hoogte gebracht tenzij u daartegen bezwaar hebt gemaakt.

De praktijk heeft een wettelijke bewaarplicht van cliëntgegevens van 20 jaar. Uw gegevens blijven in die periode veilig bewaard en zullen na 20 jaar worden vernietigd. Wij vinden de privacy van uw gegevens erg belangrijk. In ons privacystatement kunt u lezen welke persoonsgegevens door ons worden verwerkt en waarvoor deze gebruikt worden. Tevens staat hierin opgenomen welke rechten u hebt.

De gehele Privacy Verklaring download je hier

Klachten

Baltussen Praktijk voor orthopedagogiek en psychologie doet haar uiterste best om de begeleiding goed te laten verlopen en werkt volgens de beroepscode van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). Het is echter mogelijk dat u desondanks niet tevreden bent over de geboden begeleiding.

Hebt u vragen of opmerkingen over de diensten van Baltussen Praktijk voor orthopedagogiek en psychologie? Bent u ontevreden over bepaalde zaken of zie je dingen anders? Laat het me alsjeblieft weten: ik los het graag samen met u op. Door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren, komen we er waarschijnlijk al snel uit. Indien u niet tevreden bent over het resultaat kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie van de NVO of het Klachtenportaal Zorg.

De NVO heeft een beroepscode opgesteld. In deze beroepscode staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels waar wij aan moeten voldoen. Deze zijn gebaseerd op principes van onder andere verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. Orthopedagogen die lid zijn van het NVO moeten zich altijd aan deze beroepscode houden. De meeste leden zijn herkenbaar aan het keurmerk NVO. U kunt de beroepscode raadplegen om te zien of in de code zaken aan de orde komen die met uw klacht te maken hebben.

Kijk voor meer informatie op de website van het NVO het Klachtenportaal Zorg.

In 2021 zijn er geen klachten ingediend.