Tarieven en vergoedingen

 

Tarieven en Jeugd- en opvoedhulp (tot 18 jaar)

Sinds 2015 valt de jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit betekent dat de vergoedingen voor orthopedagogische en jeugdpsychologische hulp worden geregeld vanuit de gemeente waar het kind of de jongere (tot 18 jaar) woont.

Baltussen Praktijk heeft contracten met de gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van zorg, is er vaak sprake van (een vermoeden van) een stoornis. De huisarts kan tevens een verwijzing voor jeugd – en opvoedhulp geven. Ook is het mogelijk dat het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of een sociaal team in uw gemeente uw kind naar onze praktijk verwijst, voor hulp in het kader van de basis-GGZ of Jeugdhulp. In dit geval hoeft de huisarts niet meer te verwijzen.

Een verwijzing van de huisarts of via de gemeente is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor vergoede zorg. Er is een maximaal aantal uren beschikbaar waarbinnen de behandeling vormgegeven moet worden.

Tarieven Zorgverzekeringen (volwassenen)

Het kan zijn dat de behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Stelt u zich echter eerst op de hoogte van de vergoedingen die uw zorgverzekeraar biedt. Voor declaratie bij uw zorgverzekeraar heeft u een AGB code zorgverlener nodig. Deze is voor de instelling Baltussen Praktijk voor orthopedagogiek en psychologie: 9463001 en voor de hoofdbehandelaar C. Baltussen: 94102519.

Verder ben ik bij KVK ingeschreven onder nummer 67741568. Baltussen Praktijk heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Diverse vormen van zorg worden vergoed. Bij een restitutiepolis worden de kosten vaak volledig vergoed, bij een naturapolis gedeeltelijk. Informeer bij uw ziektekostenverzekering welk gedeelte wordt vergoed. Houdt rekening met het eigen risico dat u heeft. De kosten kunnen niet bij de gemeente worden gedeclareerd. Baltussen Praktijk declareert bij u. De nota kunt u achteraf indienen bij uw ziektekostenverzekering.

Zelf betalen mogelijk

Er verandert veel in de zorg: steeds minder zorg wordt vergoed, de voorwaarden voor vergoeding worden steeds strenger en de bureaucratie neemt toe. Mensen kiezen er daarom steeds meer voor om de zorg zelf te betalen.

De voordelen van zelf betalen zijn:

 • U heeft geen verwijzing van de huisarts of via de gemeente nodig
 • U heeft geen beschikking van de gemeente nodig
 • Er worden geen gegevens uitgewisseld met huisarts en gemeente, tenzij op uw eigen verzoek
 • We kunnen zo lang doorgaan met de behandeling als nodig/haalbaar is voor u
 • We vallen u niet lastig met verplichte vragenlijsten tenzij we dit zinvol vinden voor de behandeling
 • Wanneer u zelf betaalt, krijgt u dezelfde kwaliteit, met meer privacy en minder regels.

 

Particulier tarieven

Telefonische kennismaking Gratis
Intakegesprek €120
Verslag intakegesprek (optioneel) €60
Behandelsessie à ca. 45 minuten €120
Dubbele behandelsessie à ca 90 minuten €240
Gesprek of behandeling op locatie in Duiven €240 en reiskosten
Inhoudelijk telefonisch of emailcontact met cliënt of derden €40 per 15 minuten
Schoolobservatie incl verslaglegging, excl gesprek erover €240
Afsluitende brief na afronding van de behandeling (optioneel) €240
Overige noodzakelijke verslaglegging of op verzoek van cliënt €60 per 30 min
Bijdrage reistijd/reiskosten per afspraak op locatie €50
Intelligentie onderzoek (WISC V, SON-R 6-40) €720
Schoolobservatie als onderdeel van een onderzoek €240

Tarieven onderzoek zijn in overleg / afhankelijk van hulpvraag aan te geven.
NB Alle tarieven zijn btw-vrij

Tarieven van orthopedagogen en psychologen zijn alleen vrijgesteld van BTW als zij tot doel hebben: de bescherming, instandhouding of het herstel van de menselijke gezondheid. Dit houdt in dat er sprake moet zijn van psychologische begeleiding en behandeling zoals na verwijzing door een erkende verwijzer, bijvoorbeeld een huisarts.

Supervisie in het kader van opleidingstrajecten is vrijgesteld van BTW.

Neemt u gerust contact op als u meer wilt weten over hoe het precies zit met de vergoedingen en tarieven.

Er is een ministeriële regeling die stelt dat aanbieders van jeugdhulp bij hun declaratie de persoonsgegevens dienen te vermelden, die voor de gemeente noodzakelijk zijn om na te kunnen gaan of de declaratie rechtmatig is. Daarom zullen persoonsgegevens van de cliënt (dus  geen informatie over de problemen of diagnose) doorgestuurd moeten worden naar uw gemeente. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dit aangeven vόόr het eerste gesprek.
Let wel:
Als u hier bezwaar tegen heeft dan is het gevolg dat u de hulp zelf moeten betalen.

Na afsluiting van de behandeling informeert Baltussen Praktijk uw huisarts. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dit aangeven tijdens het eerste gesprek.

Afhankelijk van de ernst en complexiteit van de problematiek schatten wij in wat voor soort behandeling nodig is en hoe kort of lang deze behandeling kan duren. De behandeling kan bestaan uit gesprekken, diagnostiek, e-mailconsulten, telefonische consulten. Ook de indirecte tijd die besteed wordt aan de behandeling van uw kind valt hieronder (denkt u hierbij aan overleg met huisartsen of scholen en verslaglegging). De hulp start bij de intake, het intakegesprek is een onderdeel van de professionele relatie en hulp die geboden wordt.

Verwijzing

 1. U kunt op 2 manieren voor vergoede zorg in aanmerking komen:
  een zorgtoewijzing naar Baltussen Praktijk via de gemeenteconsulent van uw gemeente. U heeft dan geen verwijzing van de huisarts nodig.
 2. Een verwijzing van een arts. Indien u een verwijsbrief heeft van een  huis-, school- of kinderarts, dan dient naast de gangbare gegevens ook het volgende vermeldt te worden in de verwijsbrief:
  a. Dat het om een verwijzing jeugd- en opvoedhulp  gaat
  b. De gegevens van de huisarts, inclusief zijn/haar AGB code.

N.B.
Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd worden voor 50 % in rekening gebracht en komen niet voor vergoeding van de gemeente in aanmerking. Deze zullen dus aan u gefactureerd worden.

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelcontacten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de orthopedagoog/ psycholoog en de cliënt.

 1. Wanneer uw zorgverzekeraar of de gemeente bepaalde zorg niet vergoedt bent u zelf aansprakelijk voor het voldoen van de totale nota
 2. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan of indien binnen veertien dagen na de tweede herinnering geen betaling wordt ontvangen, is de cliënt in verzuim. De cliënt is alsdan over het openstaande bedrag aan de orthopedagoog/ psycholoog de wettelijke rente en administratiekosten verschuldigd zolang hij/zij in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.
 3. De psycholoog is bij ingebrekestelling gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt.

 

Procedure bij te late betaling:

Bij een eerste betalingsherinnering met een uiterlijke betalingstermijn van veertien dagen worden geen administratiekosten in rekening gebracht.
Bij een eventuele tweede betalingsherinnering met een betalingstermijn van veertien dagen wordt in totaal € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Is het verschuldigde bedrag daarna op de uiterste betalingsdatum niet bijgeschreven dan kan de inning van de factu(u)r(en) onverwijld in handen gegeven worden aan een incassobureau.